سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی
هما قناد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شاسی

چکیده:

وقوع توفانهای گردوخاک در مناطق جنوب غرب ایران در طی سالهای اخیر خسارات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف محیط زیست بهداشت – سلامت و درنهایت اکوسیستم منطقه بهمراه داشته است الگوهای گردش جوی نقش اصلی را در پدیده گردوخاک دارد بدین منظور ۲۰ ایستگاه سینوپتیکی واقع در غرب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری ۲۰۰۷-۲۰۰۰ به عنوان مناطق متاثر از پدیده گردوخاک انتخاب شد با توجه به فراسنج دید افقی به همراه شناسایی که پدیده روزهای همراه با گردوخاک شدید و فراگیر شناسایی شد دراین تحقیق با استفاده از روش مولفه های اصلی و خوشه بند ی الگوهای سینوپتیکی به وجود اورنده گردوخاک مشخص شده است برای طبقه بندی الگوهای روزهای همراه با گردوغبار از داده های میانگین روزانه تزار ۵۰۰ هکتوپاسکال و فشارتراز دریا مربوط به داده های بازسازی شده NCEP استخراج شد.