سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سیاوشی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

باتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اغلب موسسات آموزشی به ویژه دانشگاه ها دوره هایی را بصورت مجازی راه اندازی کرده اند برنامه ریزی برای طراحی و اجرای نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی پایدار و اثربخش دراین دوره ها به درک صحیحی از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برآموزش عالی و همچنین آگاهی و شناخت از فرایندهای یاددهی و یادگیری نیازمند است با توجه به تجارب و تحقیقات صورت گرفته الگوهای آموزش مجازی متعددی ارایه شده است لیکن برای طراحی آموزش این دوره ها هنوز الگوی معتبری وجود ندارد و طراحان براساس تجارب شخصی و آزمایش و خطا به این کار اقدام می کنند هدف مقاله حاضر تحلیل الگوهای اموزش مجازی موجود و ارایه الگوی پیشنهادی برای توسعه دانشگاه مجازی درایران است روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و ابزار جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای مصاحبه با صاحبنظران دراین زمینه و پرسشنامه می باشد.