سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صابری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مهدی قناد – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله ابتدا با استفاده از تئوری الاستیسیته مستوی PET روابط مربوط به تنشهای شعاعی محیطی و محوری دراستوانه جدارضخیم تحت فشارداخلی و خارجی درحالت الاستیک خطی و درشرایط کرنش صفحه ای استوانه با دوسربسته و مقید بدست آمده است سپس با بررسی روابط حاصل تنشهای ماکزیمم و مینیمم مشخص شده است و باکمکمعیار تسلیم ترسکا فشاربحرانی برای شروع تسلیم دراستوانه بدست آمدها ست و درادامه با فرض ماده الاستیک – پلاستیک کامل برای استوانه روابط مربوط به تنشهای شعاعی محیطی و محوری و همچنین جابجایی شعاعی درمحدوده الاستیک و پلاستیک استوانه الاستوپلاستیک بدست آمده است.