سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
احد اوریا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از عوامل اصلی درطراحی وساخت ایمن دیوارهای حائل، شناخت کمی و کیفی فشار وارد به دیوار است. مدل های آزمایشی وتحلیلی بسیاری برای تخمین فشار خاک ارائه شده است. نظرها و توصیه های مختلفی درباره نحوه توزیع و نقطه اثر فشار خاک وجود دارد، اما تغییر مکان ومیزان آن در روابط ارائه شده در نظر گرفته نشده است. روشهای معمول برای تحلیل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل عمدتاً براساس تئوری حالات حدی خمیری رانکین یا کولمب استوار است. درصورتی که هدف تعیین فشار جانبی روی دیوار برای یک میزان تغییر مکان مشخص یا بصورت تابعی از تغییر مکان باشد، از این روشها نمی توان استفاده کرد. در این مقاله روشی تقریبی برای تحلیل فشار جانبی روی دیوارهای حائل در شرایط اکتیو ارائه می شودکه با استفاده از این روش می توان فشاروارد بر دیوار را برای مقادیرمختلف تغییر مکان دیوار تعیین کرد. در این روش توده خاک پشت دیوار با یک سری المانهای نواری جایگزین شده و رفتار این المانها بصورت الاستوپلاستیک با معیار گسیختگی موهرکولمب فرض شده است. طول این نوار ها براساس تئوری حالات حدی خمیری تعیین شده اند. با استفاده از این روش برای مدهای مختلف جابجائی دیوار، میزان تنش در هر عمقبراساس تغییر مکان دیواردرآن عمق تعیین می شود. همچنین با استفاده از این روش می توان فشار وارد بر دیوار را قبل و بعد ازرسیدن به حالت خمیری تعیین نمود. نتایج روش ارائه شده با نتایج بدست آمده از تحلیلهای المان محدود مقایسه شده است. مقایسه این نتایج درستی روش ارائه شده را نشان می دهد.