سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)
الهه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشگاه تفرش

چکیده:

این مقاله یک روش نسبتاً ساده برای منحنی پاسخ زمین در تونلهای دایرهای حفاری شده در توده سن گهای با رفتار نرم کرنشی، با ب هکارگیری معیار خرابی غیرخطی هوک- براون ارائه میدهد. به منظور بررسی دقیقتر رفتار نرم کرنشی، تغییرپارامترهای مقاومتی از پیک به ماندگار به صورت غیرخطی مدل میشوند. به این ترتیب پارامترهای اتساع، زاویه اصطکاک و ثابتهای معیار خرابی از نقطه پیک به ماندگار به صورت غیرخطی مدل میشوند.