سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید مهراد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
حامد ارزانی – استادیار، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
محمد مبارکی – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
سعید کرمی – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده:

در این مقاله روش حداقل مربعات گسسته به عنوان یکی از نویترین روشهای بدون شبکه جهت تحلیل صفحات ترک دار بکارگرفته شده است. گسسته سازی حوزه ی مسئله در این روش توسط نقاط گرهی با توزیعی دلخواه صورت می گیرد. این نوع گسسته سازی بسیاری از مشکلاتمدلسازی ترک در روش اجزاء محدود را منتفی م ینماید. تکنیک انکسار به منظور تولید تابع شکل پیوسته اطراف ترک بکار گرفته شده است. در تکنیک انکسار حوزه ی تاثیر حول نوک ترک با حفظ پیوستگی، دچار تغییرشکل می شود. در نهایت میزان دقت و کارایی روش ارائه شده با مقایسه نتایج عددی بدست آمده از روش حداقل مربعات گسسته با نتایج تحلیلی و روش عددی المان محدود نشان داده می شود