سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ترابی – کارشناس ارشد سازه- مدرس دانشکده فنی و حرفه ای آستانه اشرفیه
حامد ارزانی – استادیار- دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته، که یکی از جدیدترین روش های بدون شبکه می باشد، جهت تحلیل صفحات دارای ترک استفاده شده است. در روش بدون شبکه حوزه مسئله با تعدادی محدودی از نقاط گسسته سازی می شود. گسسته سازی حوزه حل مسئلهبوسیله نقاط، علاوه بر ساده سازی، بسیاری از مشکلات مربوط به مدل سازی ترک را در روش اجزاء محدود منتفی می نماید. در این تحقیق برایایجاد ناپیوستگی میدان جابجایی در طول ترک از معیار قابلیت دید، که یکی ازساده ترین وکاراترین روش های ایجاد ناپیوستگی در تقریب های بدون شبکه است استفاده می شود. برای بررسی قابلیتهای این روش، جواب های بدست آمده با یک جواب کم خطا مقایسه شده است و نتایج حاصل، دقت خوب این روش بدون شبکه را نشان می دهد.