سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا همایون – استادیار دانشگاه آزاد تربت حیدریه
سمانه رزم – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

اقلیم معماری دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی درجهت طراحی اصولی ساختمان را امکان پذیرمیسازد منطقه مورد مطالعه دراستان خراسان رضوی گناباد بهدلیل اقلیم خاص خود از شرایط ویژه آب و هوایی برخوردار است که مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله ابتدا عناصر اقلیمی دما باد و رطوبت بررسی شد و تیپ اقلیمی آن براساس طبقه بندی اقلیمی آمبرژه تعیین شد و پیشنهادهای معماری همساز با اقلیم و طراحی اقلیمی برای شهرگناباد با شاخصهای مذکور به تفکیک با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی و صرفه جویی آن برای حفظ آسایش حرارتی تعیین شده است سپس با توجه به مباحث اقلیمی فوق و با استفاده از مدل زیست اقلیمی اولگی – گیونی ترجونگ منطقه آسایشی تهیه شد براین اساس پیشنهاداتی درزمینه طراحی اقلیمی همساز با شرایط خاص اقلیمی این شهر ارایه گردیده است.