سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا علی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
سیف اله فلاح – استادیار اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – دانشیار بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمودرضا تدین – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کود دهی با کود های آلی و غیرآلی یکی از راه های مدیریتی سیستم های کشاورزی است. بخصوص زمانیکه حاصل خیزی خاک کم باشد، مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی خاک را می توان از طریق این مواد آلی و غیر آلی افزایش یابند. پژوهش حاضر در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۸ روی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس ۷۰۴ انجام گرفته است.هدف اصلی از این تحقیق مطالعه اقتصادی اثر کود‌های مرغی، گاوی، شیمیایی و کود تلفیقی (گاوی+شیمیایی) بر میزان علوفه‌ی تولیدی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در حال حاضر استفاده از کودهای شیمیایی به دلیل داشتن یارانه با هزینه‌ای معادل ۲۷ درصد کودهای گاوی یا مرغی موجب ترغیب کشاورزان در مصرف بی‌رویه این نوع کود شده است. پرداخت یارانه موجب کاهش شدید هزینه کودهای شیمیایی شده است، به گونه‌ای که لحاظ نکردن یارانه موجب افزایش حدود ۱۷ درصد هزینه کودهای شیمیایی در مقایسه با کودهای آلی خواهد شد. ارزش علوفه تولید شده در کوددهی شیمیایی، مرغی، گاوی و تلفیقی به ترتیب ۲۶۴۰۰۰۰۰، ۳۳۰۰۰۰۰۰، ۲۹۱۵۰۰۰۰ و ۳۲۴۵۰۰۰۰ ریال در هکتار بود که این برتری کود های آلی را نسبت به شیمیایی نشان می‌دهد. کارایی اقتصادی کود شیمیایی بدون در نظر گرفتن یارانه به شدت کاهش یافته بطوری که پائین‌تر از کوددهی آلی و یا تلفیقی خواهد بود