سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال سادگی مقدم – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
ابوذر شریفی اقدم – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
علیرضا کیهانی – دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
شاهین رفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت

چکیده:

انرژی نقش مهم و محوری در زندگی بشر امروزی دارد و بدون آن توسعه و چه بسا حیات مختل میشود. تمامی بخشها از جمله بخش کشاورزی بینیاز از انرژی نیست. در این میان تحلیل انرژی تولید محصولات زراعی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوان بازدهی انرژی روش تولید را سنجید و آن را تا حد امکان افزایش داد. یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در بخش صیفی جات هندوانه است که در حدود ۳۰۰ هکتار به صورت دیم در استان قزوین کشت میشود. در این تحقیق شاخص های انرژی و اقتصادی با استفاده از اطلاعات پرسش نامه ای محاسبه شدند. نسبت انرژی تولید هندوانه ۲/۴ و افزوده خالص انرژی ۹۰۱۰/۳ مگا ژول به دست آمد.