سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد حجت – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت مزایای فراوانی بهمراه خواهد داشت که در تحقیقات انجام شده تاکنون، به آن پرداخته شده است. در این مقاله هدف بررسی اقتصادی نصب ادواتFACTSدر سیستم قدرت از منظر تراکم شبکه انتقال است. آنالیز هزینه-فایده در نصب هر ت جهیز از سه دیدگاه سرمایه گذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه در بازار برق انجام میشود. نصب ادواتFACTSدر سیستم قدرت علاوه بر انعطاف پذیر نمودن آن ومزایای فنی، همراه با سیگنالهای اقتصادی مثبتی در جهت افزایش رقابت و کارآییبازار انرژی خواهد بود. منظور از بررسی اقتصادی نصب ادواتFACTSدرسیستم، سنجش توجیهپذیری اجرای پروژه نصب ادوات ازدیدگاه سرمایهگ ذار، مصرف کننده و بهرهبردار مستقل شبکه است و بدین ترتیب تمایل یا عدم تمایل هر گروه از ذینفعان به شرکت در پروژه نصب مشخص می گردد . تحلیلها ی اقتصادی روی دو شبکه استاندارد ۳ و ۹ باسه انجام شده وهزینه تخصیص یافته به مشترکین و نیز هزینه سرمایهگذاری وبهره برداری ادوات بصورت مستقل محاسبه شده و با میزان سود ذینفعان مقایسه و توجیهپذیری مسئله بررسی میگردد.