سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیوا قلی زاده سرابی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی آب
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب

چکیده:

کم آبیاری راهکارهای بهینه برای به عمل آوردن محصولات تحت شرایط کمبود آب است که همراه با کاهش محصول در وتحد سطح و افزایش آن با گسترش سطح می باشد. این پژوهش با هدف تحلیل اقتصادی تعیین مقدار بهینه آب مصرفی فصل رشد، در شرایط کم آبیاری با وجود بارندگی در فصل رشد، تحت کاربرد سیستم آبیاری بارانی در کشت محصول پنبه انجام شد. در این تحقیق معادله تعیین مقدار بهینه آب آبیاری در شرایط محدودیت آب wm، به عنوان تابعی از بارش فصل رشد ارائه شد که در آن ضرایب تابع تولید محصول با در نظر گرفتن بارش فصل رشد به کار رفته است. طبق این معادله با افزایش مقدار بارندگی فصل رشد مقدار wm کاهش یافت و برای محصول پنبه در منطقه گرگان، ۱۱ سال از ۳۴ سال بارش فصل رشد کفایت کرده و آبیاری بارانی در فصل رشد لازم نبود. همچنین معادله ای جهت تعیین مقدار بهینه آب آبیاری در شرایط محدودیت زمین w1، به عنوان تابعی از مقدار بارندگی فصل رشد و قیمت واحد آب آبیاری مصرفی ارائه گردید که با افزایش مقدار بارش فصل رشد مقدار w1 نیز کاهش یافت. از طرفی تفاوت در قیمت آب در یک بارش ثابت منجر به تغییر مقدار بهینه آب آبیاری شد، به این ترتیب که با افزایش قیمت آب، جهت دست یابی به سود خالص بیشتر، مقادیر wm و w1، در یک بارش معین کاهش یافت. در این تحقیق کاربرد سیستم آبیاری بارانی، با افزایش یکنواختی آبیاریو کارایی مصرف آب، بر ضرایب تابع تولید محصول تاثیر بسزایی گذاشته و عملکرد محصول پنبه را نسبت به کاربرد آبیاری جویچه ای تا حد قابل توجهی افزایش داده است، در حالیکه مقادیر wm و w1، نسبت به آبیاری جویچه ای تفاوت چندانی نداشته است.