سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن شیخ اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا حاج محمدی – کارشناس عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تصمیمگیری جهت به کار بردن مناسبترین سیستم نمک-زدایی، بستگی به پارامترهای متعددی از قبیل؛شرایط ویژه محلی، پایین بودن هزینههای سرمایه-گذاری، سهولت عملیات وقابلیت اعتماد بالا به سیستمدارد. به همین جهت، انتخاب بهترین روش ممکن برای شرایطخاص مورد نظر، امری پیچیده است. انتخاب سیستمبهینه، متکی بر یک سری تحلیلهای مفهومی و سپس تحلیلاقتصادی میباشد. در این مقاله، علاوه بر معرفی پنجروش عمده نمک زدایی شامل؛ تقطیر ناگهانی چند مرحلهای، تقطیر چند تاثیره، تقطیر با فشرده سازی بخار، اسمزمعکوس و الکترودیالیز بازگشتی که در حال حاضر بهصورت گسترده در ایران بکارگرفته شدهاند، سرانجام بهمعرفی متغیرها و محدودیتهای اقتصادی تاثیرگذار درقیمت محصول پرداخته شده و ایتا انتخاب بهینه کهتوسط عوامل فنی ‐اقتصادی ‐زیست محیطی محدود میشود رابر اساس نگرش تکنیکی ‐اقتصادی ارائه میشود و روش-هایی برای تخمین قیمت واحد محصول ارائه میشود.در پایان مثالی از بهکارگیری این سیستم بهینه درپایان نامه آمده است که در آن، هزینه سرمایهگذاریو هزینههای تولیدی ‐بهرهبرداری ارائه شده است.