سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یاسر تقی زاده – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، شرکت مهندسی راهبرد تردد ف
سیدمحمدمهدی امیری پور – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
علی حسن کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
بهروز نوروزی – کارشناس معاونت بهره برداری

چکیده:

سیستم اتوبوسرانی شهری به عنوان یک طریقه حمل و نقل عمومی مهم در شهرهای بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. مطالعات مختلفی بر روی جنبه های مختلف عملکردی این طریقه حمل و نقلی اعم ازطراحی شبکه، زمانبندی و سایر موارد انجام می گیرد. با نگاهی به مطالعات انجام شده در ایران می توان دریافت که اکثر این مطالعات در سطح برنامه ریزی هستند. مطالعاتی نظیر طراحی خطوط و انتخاب طریقهحمل و نقل عمومی در اکثر شهرهای بزرگ کشور انجام گرفته اند که اکثراً به دلیل در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی قابلیت اجرا را نداشته اند. یکی از موارد اجرایی مهم که پساز ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسیدر راستای واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت، تحلیل اقتصادی در سیستم اتوبوسرانی شهری است. این مطالعه مهم، زمینه ساز واگذاری ارائه خدمات اتوبوسرانی شهری به بخشخصوصی است که طی آن می توان نرخ کرایه را نیز محاسبه نمود.در این مطالعه تمامی پارامترهای موثر در هزینه و درآمد یکخط اتوبوس استخراج شده و نحوه محاسبه آنها نیز بیان گردیده است.به منظور سهولت دربرآورد هزینه ها و درآمدها برای کاربرد ساده تر لایه اجرایی، نرمافزاری تهیه شده که در آن امکان تغییر تمامی پارامترها و انتخاب روشهای مختلف محاسبه هزینه ها و درآمدها وجود دارد.