سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدآرمین صابونی – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو
محسن جبار – شرکت توانیر تهران – ایران

چکیده:

فناوری پمپ حرارتی که براساس سیکل معکوس ترمودینامیکی تبریدکارمی کند. سالهاست که برای انتقال حرارت درسیستمهای مختلف همانندسیستمهای تهویه مطبوع به کار می رود. آبگرمکن بافناوری پمپ حرارتی کاربردی نسبتاجدیدازاین فناوری بوده که بامصرف انرژی بسیارکمتری نسب به آبگرمکن المنتی رایج درکشورهای توسعه یافته موردتوجه بوده است. دراین نوع آبگرمکن به جای تبدیل انرژی الکتریکی دریک المنت مفاومتی ،حرارت ،توسط یک کمپرسور ازمحیط اطراف جذب وبه مخزن آبگرمکن انتقال می یابدولذابازده ان بیش از۲۰۰ درصد می باشد. همچنین درایجادبرودت دراواپراتور که درمحیط قرارداردبه عنوان محصول فرعی جذابیت استفاده ازاین سیستم رابه خصوص درمناطق گرم ومرطوب حاشیه خلیج فارس که بعضاهم فاقدلوله کشی گازمی باشندافزایش می دهدازطرف دیگردرمناطق آب وهوایی گرم ،ابگرمکن های خورشیدی نیزقابل استفاده بوده که دارای مزایاومعایب خاص خودمی باشد.دراین مقاله پس ازتشریح آبگرمکن پمپ حرارتی وسوابق به کارگیری آن ازبحاظ فنی واقتصادی باآبگرمکن های المنتی وخورشیدی مقایسه می گرددودرنهایت تحلیل حساسیت برای گستره وسیعی ازپارامترهای قسیمت برق وهزینه سرمایه گذاری اولیه به روش NPV روش ارزش فعل خاص ودوره بازگشت سرمایه برای آبگرمکن پمپ حرارتی وخورشیدی انجام ونتایج ارائه می گردد.