سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه گلین مقدم – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه آز
فاطمه شریف نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزیشهریومنطقه ای، هنرهای زیب

چکیده:

حوزه جنت رودبار شهرستان رامسر به دلیل قرارگیری در دو حوزه جنگلی و کوهستانی محیط مناسبی برای پرورش دام به شیوه سنتی است. در سا لهای اخیر ب همنظور حفظ جنگل ها تعدادی از دامداران دام ها و مراتعشان را به دولت واگذار کرده اند، اما به دلیل برنامه ریزی نادرست این طرح اگر چه ظاهرا توانسته است در حدود ۵۰ % از دامداران را شامل شود اما در عمل موفقیت لازم را به دست نیاورده است. از جمله دلایل عدم موفقیت طرح را می توان مشارکت روستاییان تنها در اجرای طرح دانست. این تحقیق به روش میدانی با ابزار پرسش نامه به اجرا در آمده است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS, EXCEL مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد به خاطر قرارگیری منطقه در مرز بین جنگل و مرتع، و اجرای طرح حفاظت از جنگل، دامداری آسیب جدی به مناطق جنگلی وارد نمی کند، بلکه تخریب جنگل به مفهوم جنگلزدایی توسط عوامل دیگر صورت می گیرد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین اجرای طرح خروج دام از جنگل تبعات منفی را برجای گذاشته است