سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی امینی –
علیرضا پیرعلی –
سعیده سیادت –

چکیده:

نگاهی گذرا برتحولات سیاسی و اقتصادی جهان امروز بیانگر این حقیقت است که بازیگران اصلی دنیای معاصر بیش ازهرچیز بابهره گیری ازقدرت اقتصادی خود توانسته اند نقش فعل ی خود را درحوزه های داخلی و بین المللی به گونه ای ارتقا بخشند که علاوه برتامین رضایت شهروندانشان ایفا گرنقشی کلیدی و تاثیر گذار براقتصادجهانی نیز باشند دراین میان نکته قابل توجه دراین مهم نهفته است که دستیابی ایران به چنین جایگاه برتراقتصادی تنهادرپرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی حمایت ازتولیدات داخلی وعزم و تلاش بی شائبه همه فعالان اقتصادی اعم ازبخش خصوصی دولتی مردم و سیاستگذاران امکان پذیراست درمقاله حاضر پژوهشگران کوشیده اند تا درراستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دستیابی ایران به جایگاه برترسیاسی و اقتصادی منطقه و جهان اسلام با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل توصیفی چالشها و فرصت های فراروی ایجاد تحول اقتصادی و حمایت ازتولید ملی را ازپنج منظر اقتصادی فناوری سیاسی اجتماعی و امنیتی مورد شناسایی قرار داده و با بهره گیری ازمدل تجزیه و تحلیل سوات راهکارهایی چند جهت بهره مندی هرچه بیشتر ازفرصت ها و قوت ها و غلبه برموانع و چالشها را ارایه و پیشنهاد نمایند.