سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سروه مرادی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی
اسماعیل رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

بازارچه های مرزی را میتوان درراستای گسترشهمکاریهای منطقه ای تلقی کرده و بهعنوان بخشی ازیک راه حل اقتصادی برای کاهش بحرانهای منطقه ای ایجاد کننده ثبات درمنطقه مرزی و گسترش فعالیت های تولیدی و تجاری محسوب کرد درمرزهای اکثر کشورهای درحال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرز نشین از طریق مبادلات مرزی انجام می شود از این رو برنامه ای کردن چنین مبادلات و جریانهایی درنوع خود توسعه همکاریهای متقابل اقتصادی گسترش بازارهای محلی ایجاد صلح و ثبات درمناطق مرزنشین و بالاخره بهبود امنیتدراین مناطق و بهبود زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز را به همراه می آوردهدف ازاین پژوهش تدوین استراتژیهای مناسب برای توسعه بازارچه های مرزی استان کرمانشاه با درنظر گرفتن کلیه شرایط داخلی و موقعیت های خارجی است برای تدوین استراتژی ازچارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده می شود درمرحله شروع ماموریت بازارچه های مرزی بیان میگردد.