سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا فولاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایر
رضا فولاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در سال های اخیر سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی به علت مزایای فراوان و محدودیت های کمتر از جمله سازگاری با توپوگرافی و آب و هوا، سرعت اجرا بیشتر، خطر کمتر در برابر آبهای نشتی در پی و بدنه، زمان کمتر توقف عملیات اجرایی در اثر بارندگی و کوتاه تر شدن طول سازه های جانبی و حجم عملیات خاکی و در نتیجه کاهش هزینه های اجرایی نسبت به سایر سدها توسعه چشمگیری داشته است. از اینرو، بررسی عملکرد این سدها حائز اهمیت می باشد. به تحلیل نمونهای از این نوع سدها در دو حالت استاتیکی و تاریخچه زمانی به روش اجزای محدود پرداخته شده است. تحلیل رفتار دال بتنی در سدهایسنگریزه ای با رویه بتنی و اندرکنش بدنه سنگریزه ای سد با رویه بتنی از ملزومات مهم در حصول اطمینان در مورد ایمنی و پایداری این نوع سدها می باشد. در تحقیق حاضر به تحلیل تنش و تغییر شکل های سد با در نظر گرفتن سطح تماس بین بدنه سد و رویه بتنی می پردازد. برای اعمال اندرکنش از قابلیت های پیشرفته نرم افزارANSYSاستفاده شده است. نمونه انتخابی، سد نرماشیر کرمان به ارتفاع ۱۱۱ متر می باشد که به صورت سه بعدی مدل شد و در دو حالت، قبل و بعد آبگیری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد نشست سد پس از ساخت و در طول آبگیری نگرانی خاصی ایحاد نمی کند، اما تنش کششی زیاد در رویه بتنی تحت بار زلزله امکان ایجاد ترک در رویه بتنی و نفوذ آب به داخل بدنه سد را به دنبال دارد.