سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر علی بیگلو – دانشیاردانشگاه بوعلی سینا همدان گروه مکانیک
وحید سیمین تن – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله از آنالیز سه بعدی الاستیسیته جهت تحلیل استاتیکی ورق گردFunctionally Graded Materials) FGM که بین لایه های پیزوالکتریک قرار گرفته، استفاده شده است. فرض بر این است که مدول الاستیسیته در راستای ضخامت ورقFGM به صورت نمایی تغییر کرده درحالیکه ضریب پوآسون ماده ثابت در نظر گرفته شده است. بهره گیری از روش فضا- حالت باعث گردیده است تا معادلات سه بعدی الاستیسیته در راستای ضخامت به صورت پارامتریک قابل حل باشند. اعمال روش دیفرانسیل کوادراچرDifferential Quadrature Method در راستای شعاعی و نیز استفاده از بسط فوریه در راستای محیطی، یک آنالیز نیمه تحلیلی برای بررسی مساله به ازای شرایط مختلف مرزی ارائه می دهد. با کمک روش فوق می توان مقادیر تنشها، جابجایی ها و اختلاف پتانسیل الکتریکی که متغیر فضای حالت می باشند را بدست آورد. جهت اعتبار سنجی روش ارائه شده، نتیایج عددی حاصل بدون در نظر گرفتن لایه های پیزوالکتریک با نتایج موجود در مقاله های معتبر مقایسه گردیده است