سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید سلطانی مطلق – کارشناس ارشد مهندسی عمران،خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م
محمد هادی داودی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،کرج

چکیده:

باتوجه به شرایط جوی متفاوت نقاط مختلف کشور ایران لرزه خیزی منطقه و فراوانی قیر سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی بهدلیل دارا بود مزایای فراوان از جمله انعطاف پذیری مناسبو حساسیت کم به شرایط جوی م یتواند جایگزین مناسبی برای سدهای خاکی با هسته رسی باشد درمقاله حاضر به تحلیل تنش کرنش سد میجران به عنوان اولین سد سنگریزه ای با هسته بتن اسفالتی درایران می پردازیم تحلیل ها با استفاده از نرم افزار Plaxis و به روش المان های محدود انجام گرفت نتایج نشان میدهد که بیشترین جابجایی افقی و قائم درنزدیکی تراز نرمال آب و درسمت بالادست سد رخ می دهد تنشهای عمودی بدنه حین عبور از هسته به شدت افزایش می یابد که این امر به سختی زیاد مصالح این ناحیه مربوط می شود همچنین خروجی ها نشان میدهد که هسته آسفالتی نفوذپذیری اندکی داشته و مشابه یک دیوار ناتراوا عمل می کند.