سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر عبدلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات سیرجان سیرجان ایران
محمد ذونعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران

چکیده:

سد باطله گلگهر سیرجان از نوع خاکی با هستهرسی در فاصله ۵۳ کیلومتری جنوبغربی شهر سیرجان و در جنوب معدن گلگهر واقع شده است. ارتفاع و عرض تاج آن به ترتیب ۲۵ و ۹ متر میباشد. جهت انجام تحلیلهای عددی از مجموعه نرمافزارهای Geo studio نسخه ۲۰۰۷ ، که یکی از قویترین برنامههای ژئوتکنیکی مبتنی بر روش المانهای محدودمیباشد، استفاده شدهاست. درتحلیل استاتیکی ازبرنامه Sigma/W ومدل رفتاری غیرخطی Duncan –Chang استفاده شدهاست.کنتورهای تغییرمکان قائم در دو حالت پایان ساخت و مخزن پر نیز به دست آمدند.در نهایت حداکثرنشست بدنه سد در شرایط پایان ساخت معادل ۲۰ سانتیمتربوده که درمحدوده میانی هسته بوقوع م ی- پیوندد. آبگیری سبب افزایش مقادیر نشست قائم تا ۲۵ سانتیمترمیگردد .میزان تنش محاسبه شده نیز در دو حالت مذکور به ترتیب برابر ۵۵۰ و ۶۵۰ کیلوپاسکال محاسبه شده است.