سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش رحمان – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

تمرکز بر نیازمندیهای عملیاتی در روشهای سنتی توسعه سیستمهای بالینی و استفاده از تجارب عده قلیلی از متخصصان بالینی از یک طرف و پیچیدگی مهندسی نیازمندیها در این سیستم ه اکه ناشی از عدم تطابق ها پیچیدگی سیستمهایبالینی و تغییر پذیری الگوهای کاری میان پزشکان و متخصصان بالینی مختلف است از طرف دیگر می تواند منجر به آن شود که سیستم تولید شده نامنعطف بوده و برای استفاده عمومی مناسب نباشد این مقاله به دنبال آن است که استفاده از یک مدل مفهومی و یاکاری مبتنی بر دانش آرکه تایپ را در ایجاد و توسعه سیستمهای بالینی که بوسیله آن قوانین یا محدودیت های کسب و کار برای مقادیر معتبر از هر المان داده ای تعیین میشود را بررسی و ضمن تحلیل توصیه نماید بدین ترتیب این امکان بیش از پیش میسر می گردد که به سمت حصول معیارهای کیفی مهندسی نرم افزار یعنی استفاده پیذری استفاده مجدد نگهداری ساده تر تعامل پذیری انعطاف پذیری در اصلاح و تغییر و همچنین اشتراک گذاری حرکت شود. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که استفاده از آرکه تایپ سیستم بالینی را قادر می سازد که بطور فزاینده ای نیازهای کاربری را برآورده ساخته و منسوخ شدن و یا کهنگی محصول که همواره رخداد آن در سیستم های بالینی موجود محتمل است کمتر اتفاق بیافتد ضمن آنکه استفاده از آرکه تایپ میزان استفاده پذیری سیستمهای بالینی را افزایش داده و بهبود کیفیت داده توانمندسازی پزشکان یکپارچگی و قابلیت همکاری معنایی تعاملات معنایی تصمیم گیری هوشمند و برنامه ریزی مراقبت را نویدمی دهد