سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
نوید ولی زاده –

چکیده:

در این مقاله به بررسی ارتعاش آزاد و کمانش ورقهای چند لایهی کامپوزیت با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک پرداخته شده است. تحلیل ایزوژئومتریک یک روش نوین در مکانیک محاسباتی است و ایده اصلی آن بکارگیری توابع پایه نربز (فرم تعمیمیافته توابع بی-اسپلاین) در تقریب میدان حل و توصیف هندسه میباشد. در پژوهش حاضر، معادله حاکم ورق بر اساس تئوری کیرشهف و با استفاده از روش گالرکین گسسته سازی شده است. برای اعمال شرایط مرزی ضروری از روش ضریب لاگرانژ استفاده شده و به منظور حل مسئله مقدار ویژه حاصل، تکنیکهای تجزیه مقدار تکین و تبدیل متعامد بهکار گرفته شدهاند. چندین مسئله متداول ورق چندلایه کامپوزیت با شرایط مرزی متفاوت و جهت الیاف مختلف مورد تحلیل قرار گرفتهاند و نتایج با پاسخ دقیق و یا پاسخ روشهای عددی دیگر مقایسه شده است. نتایج عددی، دقت بالا و کارایی روش ایزوژئومتریک را برای حل مسائل مقدار ویژه ورقهای چندلایهی کامپوزیت تایید میکند