سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید طواف – پژوهشکده تکنولوژی تولید، جهاد دانشگاهی اهواز، پردیس کوچه پژوهش، اهو
شاپور مرادی – دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان- دانشگاه شه
پیمان جمشیدی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک.

چکیده:

در این مقاله به تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای با ترک سراسری پرداخته می شود. ترک محیطی به صورت سراسری در نظرگرفته شده و با استفاده از روابط مکانیک شکست با فنر خطی گسترده، مد لسازی می گردد. پوسته به صورت همگن بوده و از تئوریفلوگه برای استخراج معادلات ارتعاشی آن استفاده شده است. برای حل معادلات پوسته استوان های ترک دار از روش کوادراتور دیفرانسیلی استفاده م یگردد. پوسته استوان های به دو قسمت تقسی مبندی شده، سپس معادلات ارتعاشی حاکم بر پوسته استوانه ایبرای هر قسمت توسط روش کوادراتور دیفرانسیلی گسسته می گردد. در ادامه معادلات مرزی، شرایط پیوستگی و شرط ترک بر مسئلهاعمال م یشوند. معادلات حاصل به مسئله مقدار ویژه تبدیل شده که با حل آن فرکانس های پوسته تر کدار تعیین می گردند. برای بررسی صحت نتایج بدست آمده این نتایج با نتایج تجربی و حل اجزای محدود مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده دقت مناسب روش ارائه شده در محاسبه فرکانس های طبیعی پوسته ترک دار را نشان می دهد.