سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قربانپورآرانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
محمدشریف زارعی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
رضا کلاهچی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
علی اکبر مصلایی برزکی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله تحلیل ارتعاشات نانولوله کربنی دوجداره با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی مورد بررسی قرار گرفته است. نانولوله بر بستر محیط الاستیک از نوع پاسترناک قرار داشته و تحت بارحرارتی میباشد. از طرفی نیروهای واندروالسی بین دوجداره نیز در نظر گرفته شدهاست. نتایج نشان میدهد که فرکانسهای ارتعاشات دوم و سوم با افزایشn افزایش یافته ولی فرکانس ارتعاشات اول با افزایشn تغییر چندانی نمیکند. همچنین با افزایش مدول برشی G فرکانس افزایش مییابد. از نتایج دیگر اینکه دامنه ارتعاشات فرکانسهای اول و سوم با افزایشm زیاد شده ولی دامنه ارتعاشات فرکانس دوم تقریباً ثابت است. همچنین از نتایج بدست آمده میتوان فهمید که با افزایش مدول وینکلر فرکانس ارتعاشات افزایش می یابد اما این افزایش برای فرکانس دوم محسوس تر است همچنین کمترین مقدار فرکانس اول برای زمانی است که مقدار مدول وینکلر صفر باشد