سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد واعظیان – دانشجوی دکتری
امیرکیوان قزوینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران استاد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی ارتعاشات ازاد یک روق نازک بیضوی گیردار با بریدگی های حلقوی خارج ازمرکز با اندازه و جهت دلخواه پرداخته شده است برای حل این مساله ازروش نیمه تحلیلی چندقطبی استفاده شده است که جوابها شامل حاصلضرب توابع متیوی زاویه ای درشعاعی می باشد شرایط مرزی مساله به کمک تجمع یکنواخت نقطه ها برروی مرزها و محاسبه دقیق مشتق نرمال جابجایی ورق با استفاده ازمشتق جهتی مناسب با هرسیستم مختصات درهریک ازاین نقاط ارضا می شود بادرنظر گرفتن تعدادی محدود از جملات سری حاصل ازحل معادله یک دستگاه معادلات بدست می آید که از حل مقدار ویژه برای بدست آوردن جواب غیربدیهی این دستگاه معادلات استفاده میشود مدلسازی عددی برای حالت گوناگون ازقبیل ورق بیضوی کامل و ورق بیضوی با سوراخ بیضوی ودرحالت حدی یک ورق دایروی با سوراخ دایروی دلخواه نشان داده شد هاست.