سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا ملارضی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کر
مهرداد فروتن – استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانش
رسول مرادی دستجردی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید بدون المانِ فرم ضعیف، برای تحلیل ارتعاشات آزاد استوانهFGM بکار گرفته شده است. این روش بر پایهی تقریب بدون المان حداقل مربعات متحرک و فرم ضعیفمعادله تعادل بنا نهاده شده است و برای اعمال شرایط مرزی از روش تابع تبدیل استفاده شده است. تغییرات خواص مواد در راستای شعاعی و طبق هر پروفیلی میتواند در نظر گرفته شود. پروفیل اینتغییرات تأثیر زیادی بر روی رفتار ماده دارد. در این تحقیق تأثیر شرایط مرزی مختلف، پارامترهای هندسی و خواص مکانیکی بر روی فرکانسهای طبیعی بررسی شده است و نتایج حاصله با کارهای قبلی ثبت شده، مقایسه گردید و قدرت روش بدون المان به نمایش گذاشته شد