سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا وصالی ناصح – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
عبدالرضا کرباسی –
فریدون غضبان –
علی اکبر باغوند –

چکیده:

رسوبات ظرفیت بالایی در پیوند با فلزات سنگین آبهای آلوده دارند. به دلیل تغییر شرایط محیط های آبی اینگونه رسوبات همواره به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی منابع آب محسوب می‌شوند. تالاب انزلی در حاشیه جنوبی دریای خزر به عنوان یک محیط آبی که از جنبه اکوسیستم دارای اهمیت بالایی می‌باشد همواره در معرض ورود آلودگی فلزات سنگین قرار داشته است. در این تحقیق نمونه‌های آب و رسوب از کف تالاب انزلی در ۱۲ ایستگاه برداشت و میزان فلزات سنگین Cr, Ni, Pb ، V و Hg در آنها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. روش هضم کامل اسیدی جهت سنجش میزان کل فلزات سنگین رسوبات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از غلظت بالای فلزات سنگین خصوصا در نمونه‌های رسوب بود. در ادامه جهت بررسی ارتباط بین میزان عناصر در آب و رسوب از روش تحلیل همبستگی کانونیک استفاده گردید که یافته‌ها بیانگر وجود ارتباط قوی بین دو دسته میزان عناصر در آب و رسوب بود. همچنین بررسی‌های بیشتر بر روی نتایج حاصل از CCA بیانگر تاثیرپذیری دسته پارامتر رسوب از عناصر کروم و جیوه و تاثیرپذیری دسته پارامتر آب از عناصر کروم، جیوه و سرب بود. نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان روشی مناسب در تحلیل آلودگی محیط‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد.