سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال زادهش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانش
سیدمحمداسماعیل جلالی – دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مدل کردن تودهسنگهای درزهدار، پارامترهای هندسی درزه مانند جهتداری، فاصلهداری، طول، اندازه و موقعیت آنها نیاز خواهد بود. در میان پارامترهای هندسی درزه، طول آن به دلیل تاثیرگذاری بر مقاومت توده سنگ و کنترل پایداری سازههاییکه در داخل و بر روی توده سنگ ساخته میشوند از مهمترین پارامترهای هندسی درزه محسوب میشود. طول درزه یکی از مشکلترین پارامترهایی درزه است که نمیتوان آن را بصورت دقیق اندازهگیری نمود زیرا صفحه کامل درزه در داخل تودهسنگ بطور کامل قابل مشاهده نیست. اما میتوان بقیه پارامترهای هندسی درزه را به طور دقیق اندازهگیری نمود و با توجه بهارتباط آنها با همدیگر میتوان اندازه تقریبی طول درزه را پیشبینی نمود. در این تحقیق سعی شده که ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی معرفی گردد. جهت این امر، سه سری داده از سیستم درزهها ( ۱۶۵۲ درزه) در نه رخنمون سنگی در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی برداشت شده است.