سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمال زادهش –

چکیده:

در مدل کردن تودهسنگهای درزهدار، پارامترهای هندسی درزه مانند جهتداری، فاصلهداری، طول، اندازه و موقعیت آنها نیاز خواهد بود. در میان پارامترهای هندسی درزه، طول آن به دلیل تاثیرگذاری بر مقاومت توده سنگ و کنترل پایداری سازههایی که در داخل و بر روی توده سنگ ساخته میشوند از مهمترین پارامترهای هندسی درزه محسوب میشود. طول درزه یکی از مشکلترین پارامترهای درزه میباشد که نمیتوان آن را بصورت دقیق اندازهگیری نمود زیرا صفحه کامل درزه در داخل توده سنگ بطور کامل قابل مشاهده نیست. اما میتوان بقیه پارامترهای هندسی درزه را به طور دقیق اندازهگیری نمود و با توجه به ارتباط آنها با همدیگر میتوان اندازه تقریبی طول درزه را پیشبینی نمود. در این تحقیق سعی شده که ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی معرفی گردد. جهت این امر، سه سری داده از سیستم درزهها ۱۶۵۲ درزه) در نه رخنمون سنگی در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی برداشت شده است.