سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علو
نورا رمضانی – دانشجوی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

روند سریع صنعتی شدن جوامع بشری موجب پیدایش انواع فعالیت های مخرب شده است که نیاز به توقف تخریب طبیعت یا کنترل آن را مطرح ساخته است. بر مبنای اخلاق زیست محیطی، بشر نیازمند رفتار علمی و اخلاقی با طبیعت است. این تحقیق با هدف تحلیل اخلاق زیست محیطی روستاییان به اجرا در آمده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه ۲۵۵ نفر کشاورز ساکن در اوزینه استان گلستان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۸۰ نفر انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از متخصصان ترویج و محیط زیست انجام شده است. محاسبه قابلیت اعتماد با تکمیل ۳۰ پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن ۸۴/۰ بدست آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد در مجموع حفاظت گرایی، صیانت گرایی، بوم شناسی اجتماع، نیکداری و اخلاق زمین عمده ترین عوامل اخلاق زیست محیطی روستاییان بوده اند که در مجموع حدود ۶۴ درصد واریانس را تبیین کرده اند. توجه به جنبه های اخلاقی در محتوای برنامه های آموزش زیست محیطی روستاییان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.