سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرجواد پیمان – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی خودرو
جواد مرزبان راد – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی خودرو

چکیده:

در این مطالعه، ساخت قطعات با مقطع مستطیل ی به روش هیدروف رمینگ لوله ای از طریق مدل ساز ی تحلیل شده و پارامترهای اصلی طراحی بهینه شده اند . کاهش هزینه و افزایش کیفیت، از مهم ترین پارامترهایی که امروزه نقش کلیدی در رونق و یا افول یک صنعت ایفا می ک نند، به شمار می آیند . از جمله راه کارهایی که برای دستیابی به این ارزشه ا وجود دارد، روی آوردن به روشهای نوین تولید می باشد . هیدروفرمینگ روشی هوشمندانه، ساده و دقیق برای شکل دهی فلزات با استفاده از فشار س یال ( ً معمولا آب و یا روغن ) می باشد . در این مقاله ضمن معرفی هی دروفرمینگ، نحوه به کارگیری آن در ساخت قطعات با مقاطع مستطیل تشریح شده و ی ک نمونه آزمایشی، با روش اجزای محدود، تحلیل گردیده است . در مراحل تحلیل، از دو آلیاژ فولاد و آلومینیوم با ضخامت یکسان استفاده شده و نحوه توزی ع ضخامت و تنش و تاث یر تغ ییرات جنس بر روی این موارد مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین مسیر بارگذاری ابتدا توسط روابط تحلیلی تخمین زده شده و سپس توسط شبیه سازی و تحلیل اجزای محدود، بارگذاری بهینه حاصل شده است . پس از مقایسه نتایج، استفاده از آلیاژ فولادی به جای آلیاژ آلومینیومی توصیه شده که دلیل اصلی آن توزیع یکنواخت تر ضخامت در ناحیه تغییر شکلهای بزرگ و دائمی می باشد . نتایج نشان می دهد درصد پایین تر نازک شدن دیواره ها و توزیع یکنواخت ترضخامت در قطعه فولادی به دلیل بزرگ بودن توان کرنش سختی و درصد ازدیاد طولی فولاد انتخابی نسبت به آلومینیوم می باشد . در نهایت کاربردهایی از هیدروفرمینگ قطعات با مقطع مستطیل در خودرو ارائه شده است .