سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
محمدرحیم همتیان – استادیار – بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، روشی برای تحلیل اجزاء مرزی مسائل ترموالاستیسیته دو بعدی بدون تقسیم بندی دامنه بیان می شودد. در این روش برای تبدیل انتگرال دامنه ای حاصل از افزایش دما، به انتگرال مرزی ، تابع افزایش دما به صورت تابعی با تغییرات دلخواه در یک جهت و در جه دوم در جهت دیگر در نظر گرفته می شود. برای حالتی که تابع افزایش دما فرم پیچیده ای داشته باشد، از تقریب های مناسب جهت تبدیل تابع افزایش دما به چند تابع با این فرم استفاده شده است. با استفاده از این روش امکان تحلیل مسائل ترموالاستیک با وجود هر نوع تابع افزایش دما، بدون نیاز به تقسیم بندی دامنه و تنها با تقسیم بندی مرز امکان پذیر می باشد. کارایی و دقتروش پیشنهادی با حل دو مثال با استفاده از این روش نشان داده می شود در حل مثال ها از المان های ثابت در تقسیم بندی مرز استفاده شده است و نتایج حاصل از حل با استفاده از روش پیشنهادی با نتایج حاصل از تحلیل مساله با روش اجزاء محدود مقایسه گردیده است.