سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – استادیارگروه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خم
مریم السادات ابن ابراهیم خواجویی – دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اس
جواد میرمحمدصادقی – استادگروه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:

پایین بودن سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران نشان دهنده این مطلب استکه شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، با شرایط مطلوبآن وجود دارد. مالیاتها پس از درآمدهای نفتی، دومین منبع تأمینکننده درآمد دولت و از ابزارهای سیاست مالی است که اثرات متفاوتی را بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی که از اهداف کلان اقتصاد است، میگذارد.۱۳۵۲ با استفاده از اطلاعات سری زمانی – لذا در این پژوهش، تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۶ بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سیستم همزمانی از تعادل بخشهای کلی اقتصاد به روش حداقل مربعات سه مرحلهایSLS)3برآورد گردیده است. نتایج حاصله حاکی از رابطه مستقیم مخارج دولت و نرخ رشد اقتصادی و معکوس بودن رابطه نرخ مالیات و نرخ رشد میباشد