سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی گله داری – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری
حسین خدارحمی – تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع) ، مرکز تحقیقات بالستیک، ضربه و انفجار
علی اکبر کریمی – تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مرکز تحقیقات بالستیک، ضربه و انفجار

چکیده:

تحلیل اثر بارگذاری فشاری ناشی از انفجار زیر آب بر سازههای فلزی در محدودهی متنوعی از مسائل از شکلدهی انفجاری صفحات تا مطالعهی اثر انفجار بر بدنهی کشتیها، زیردریاییها و سازههایدریایی کاربرد داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، با هدف مطالعه پدیده انفجار زیر آب اثر وزن و فاصله خرج بر فشار بیشینه سیال به کمک نرمافزار آباکوس مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با نتایج و روابط تجربی موجود مقایسه شده و با دقت خوبی مورد تایید قرار گرفته است. با صحتسنجی شبیه سازی انجام گرفته، طراحی اولیه محفظه تست استوانهای تحت اثر بار انفجار زیر آب مورد ارزیابی قرار گرفته است