سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آیدا آریابد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقیصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد قاسمی طبسی – لیسانس زراعت از دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

آب از کمیاب ترین نهاده های تولید محصولات کشاورزی است و توسعه بخش کشاورزی رابطه مسهیمیب با کمیت و کیفیت منابع آب و چگونگی مدیریت و اسیفاده از این منابع دارد. پژوهش حاضر تاثیر تغییر در هزینه وموجودی آب در دسیرس بر الگوی کشت محصولات مخیلف را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظوربا اسیفاده از مدل برنامه ریزی مثبت، تغییر الگوی کشت پنج محصول گندم، جو، چغندر، پنبه و گوجه فرنگی دراسیان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. نیایج مدل در سناریوهای مخیلف حاکی از آن است که با افزایش قیمت آب، تغییری در الگوی کشت محصولات گندم، جو، چغندر و گوجه فرنگی مشاهده نمی شود، اما پنبه بهطور کامل از الگوی کشت حذف می گردد و نیز افزایش نرخ تغییر قیمت آب تأثیری بر مصرف آب ندا رد. امها بها کاهش در موجودی آب، علاوه بر تغییر در سطح زیر کشت برخی محصولات، مصرف آب نیز کاهش می یابد. ٪۲٢ افزایش قیمت آب به همراه ۰٢ % کاهش در موجودی آب، باعث حذف کامل پنبه در همه مناطق جهو در تربت حیدریه و گوجه در نیشابور می گردد