سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب کلاهدوز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک
جواد خادم – استادیار، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک

چکیده:

تحقیق بر روی زمان و طول پیش از انفجار در تجهیزات انفجاری ازجمله موتورهای انفجار پالسی ۱ از اهمیت خاصی برخوردار است. در کار حاضر بررسی اثر تعداد و موقعیت اورفیس بر روی فرآیند گذر از احتراق به انفجار ۲ در مخلوط هیدروژن- هوا انجام گردیده و حالت بهینه برای آن بدست آمده است. مدل انتخابی برای شبیه سازی یک لوله ساده با تقارن محوری میباشد و برای آشفته کردن جریان از قرار دادن اورفیس در داخل آن استفاده شده است. برای پیدا نمودن حالت بهینه اورفیسها، نسبت انسداد بهینه ۰/۴۳ و فاصله معین بین هر دو اورفیس به اندازه قطر لوله، در نظر گرفته شده است. مدل سازی برای حالتهای ۱ تا ۹ اورفیس انجام شده و برای هر حالت، فاصله اولین اورفیس را از محل جرقه ۱ تا ۶ برابر شعاع لوله تغییر دادهایم و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمودهایم. نتایج نشان میدهد که برای مدل مورد نظر، موقعیت بهینه برای اورفیسها، برای اولین اورفیس فاصله از محل جرقه سه برابر شعاع و تعداد آنها هفت اورفیس میباشد و افزایش اورفیس بیش از هفت تأثیری در کاهش زمان گذر از احتراق به انفجار ندارد