سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سهیلا میرزایی خفری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی

چکیده:

با توجه به اینکه شدت تصادفات در راه های برون شهری معمولا از شدت تصادفات در معابرشهری بیشتر است لذا ارزیابی و تحلیل تصادفات جاده ای در راه های برون شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است پیش بینی پارامترهای موثر بر تصادفات فوتی می تواندافق روشنی را مقابل مدیران و برنامه ریزان سیستم ایمنی حمل و نقل جادها ی جهت کاهش شدت تصادفات ایجادنماید. هدف این مقاله تحلیل اثر دو فاکتور علت تصادف و نوع وسیله نقلیه مقصر برتصادفات فوتی با بکارگیری درخت تصمیم گیری رگرسیونی است داده های تصادفات فوتی کلیه محورهای اصلی برون شهری طی سالهای ۸۸-۸۷ از گزارش پلیس جمع آوری شده است درهرمرحله با ایجاد شاخه هایی برمتغیرهای مستقل نظیر علت تصادف و نوع وسیله نقلیه مقصر به پیش بینی ویژگیها و مشخصات تصادفات منجر به فوت پرداخته است نتایج حاصله نشان دهنده کارایی بالای شیوه پیشنهادی در تعیین پارامترهای موثربرشدت تصادفات فوتی برون شهری است.