سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسمر پرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد واح

چکیده:

ترویج کارآفرینی یکی از راهبردهای موفق توسعه روستایی به شمار می آید و با در نظرگرفتن این نکته که عمده ترین مشکل کارآفرینان روستایی تأمین مالی می باشد، وجود یک نظام تأمین مالی خُرد برای پیدایش و شکل گیری یک نظام مالی سالم و کارآمد در جامعه که فرصت ها ی برابری در اختیار تمامی افراد قرار دهد، ضروری می باشد. بنابراین در این مقاله، نیازهای مالی کارآفرینان روستایی، و اثربخشی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی در حمایت از فعالیت های کارآفرینی روستایی در روستای ظاهرکندی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیلی و میدانی و بااستفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش کل زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد در روستای ظاهرکندی می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها سعی داریم به این فرضیه پژوهشی پاسخ دهیم که آیا گسترش نظام تأمین مالی خُرد می تواند زمینه مناسب بهره گیری از فرصت ها ی کارآفرینی را فراهم نماید؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که کارآفرینان روستایی با شناسایی فرصت ها ی اشتغال و حمایت نظام تأمین مالی خُرد توانستند به یک سری اشتغال هرچند کم درآمد برسند، و نظام اعتبارت خُرد در اشتغالزایی روستاییان مؤثر عمل کرده است