سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فریدونی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی میدان الکترومغناطیسی و چگالی جریان القا شده در بدن یک مرد، هنگامی که در معرض میدانهای الکترومغناطیس خطوط فشار قوی قرار میگیرد، میپردازد. فرکانسخطوط فشار قوی در رنج فرکانسی، در رنج بسیار پایین ۶۰ هرتز). بهمین منظور، این مقاله با استفاده از – قرار دارد ( ۵۰ یک روش عددی بر مبنای روش المان محدود و تقریب الکترومغناطیس، میدانهای تولید شده توسط خطوط برق فشار قوی و میدانهای القا شده درون بدن را، بدست میآورد. میدان- های القا شده به دو صورت در بدن القا میشوند، یا از طریق در معرض بودن بدن در برابر میدانهای تولید شده ویا اتصال به این منابع. این مقاله با شبیهسازی و مدلسازی بدن و قرار دادن آن در نزدیکی خطوط فشار قوی (انتقال و پست) به بررسی تاثیرات آن بروی بدن یک مرد میپردازد