سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمدرضا سلیمانپور – دانشجوی دکتری

چکیده:

در شرایط کنونی آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی کمبود مدرس خصوصا مدرسان حرفه ای این آموزش هااز جمله مهمترین چالشهایی می باشد که این نظام آموزشی با آن مواجه است تاکید بر کاربردی بودن آموزشها به ویژه دردروس اصلی و تخصصی همچنین رشته ای بودن رشته های علمی کاربردی کشاورزی ضرورت وجود آموزشگران واحد توانایی های حرفه ای خاص را افزون تر می سازد بدیهی است این مهم می تواند نقشی موثر در تحقق اهداف عالیه این نظام آموزشی و از آن جمله موفقیت شغلی دانش آموختگان آن ایفا نماید. لذا این مطالعه تلاش می کند تا با تحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی گامی مفید دراین جهت بردارد. جامعه آماری تحقیق ۵۱۰ نفر از دانش آموختگان دوره های عالی علمی کاربردی کشاورزی درمنطقه مرکزی می باشد که ۱۴۵ نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند براساس نتایج بدست آمده ۷۹/۳ درصددانش آموختگان مورد مطالعه مرد و بقیه آنها زن هستند ۶۱/۴ دصد از این افراد با استفاده ا زسهمیه آزاد و ۳۸/۶ درصد آنها از طریق سهمیه شاغل وارد دوره های علمی کاربردی شدند ضمن اینکه براساس تحلیل رگرسیون توان علمی اساتید در رابطه موضوع درسی داشتن توان و مهارت علمی درزمینه موضوع درسی تسلط به دانش فنی در زمینه موضوع درسی تسلط گفتاری و نوشتاری به زبان فارسی و میزان آشنایی به منابع و مراجع علمی متنوع کشاورزی از قابلیت های موثر در موفقیت شغلی دانش اموختگان محسوب می گردد.