سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

میلاد عبدیان راد – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در مورد اغلب بافت های فرسوده و مرکزی شهری با سابقه کهن قابل تشخیص است، مسأله بروز تغییرات ناخواسته و مستمر در ترکیب اجتماعی ساکنای این قبیل بافت هاست. هجوم و اسکان قشرهای کم درآمد، مهاجر، سالخورده و آسیب پذیر جامعه در بافت های قدیمی، فرسودگی بیشتر بافت و تخلیه سکونتگاه ها و ایجاد بستری برای تجمع معتادان و افزایش ناهنجاری های اجتماعی از جمله معضلات این گونه بافت هاست. ساختار جمعیتی- اجتماعی این گونه بافت ها که عمدتاَ شامل بازنشستگان، افراد بیکار، افراد دارای مشاغل غیررسمی، خانوارهای تهیدست با ضریب تاکفل بالا، خانوارهای دارای سرپرست زن و افراد سالخورده و ناتوان، روی هم رفته گروه هایی است که از نظر اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ضعیف اند. بنابراین عدم توانایی ساکنین از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای مشارکت در امور محله از یکسو، کیفیت پایین ابنیه و آشفتگی و ناکارآمدی شبکه ارتباطی و کمبود خدمات و تسهیلات و … از سوی دیگر، شرایط نامناسبی را برای زندگی ساکنین بافت های قدیمی به وجود آورده است. هدف این پژوهش شناخت و بررسی پایگاه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ساکنین بافت قدیم و فرسوده محله سید جمال االدین جنوبی(از محلات قدیمی و ساختار اولیه شهر کرمانشاه) در نابسامانی و فرسودگی بیش تر کالبدی- فضایی محدوده مورد نظر است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای ) و نوع تحقیق کاربدی- توسعه ای و روش مطالعه ترکیبی از روش های توصیفی – تحلیلی، علی و پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها (پرسشنامه ) از نرم افزار ۱۶ Spss و در جهت تهیه و آنالیز نقشه ها از نرم افزار Arc GIS 9.3 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ۵۷ درصد مسائل و مشکلات محله ناشی از مشکلات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است و عمده ترین آن ها مربوط به وجود افراد معتاد، تزریقی، الکی و فقر و بیکاری شدید در محله می باشد.