سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود ارمغان بستان اباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سیداسماعیل رضوی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

جریان گازها همراه با نوسانات فشاریکی ا زمنابع تولیدصدای مزاحم می باشند که بطور موثری میتوانند کاهش پیدا کنند درپژوهش حاضر محفظه های انبساط مختلف از دیدگاه جریان سیالاتی و اکوستیکی جهت کاهش صدای مزاحم و افت فشارهای گاز های خروجی یک موتور CI مورد بررسی قرارگرفته است تغییر درابعاد هندسی محفظه انبساط برای دستیابی به کاهش بیشتر صدای مزاحم و افت فشارکم تر بوده است جریان گذرای متقارن محوری و تراکم ناپذیر با مدل آشفتگی LES تحلیل عددی شده است نتایج حاصل ازاین تحلیل با روش تبدیل سریع فوریه FFT به فضای فرکانس منتقل شده است کاهش صدای مزاحم اختلاف تراز فشارصوت های ورودی و خروجی به عنوان پارامتر اصلی برای مقایسه عملکرد محفظه ها مورد استفاده قرارگرفته است.