سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان عیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سمیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
فریدون سلیمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

بخش وسیعی از استان خوزستان را اراضی بیابانی و تپه های ماسه ای تشکیل میدهد شناسایی ویژگیهای شیمیایی ذرات تشکیل دهنده این تپه ها در شناسایی منشا آن ها موثر خواهد بود منطقهمورد مطالعه دراین پژوهش شامل نواحی شمال و شمال غربی شهر بستان درغرب استان خوزستان است این ناحیه به عنوان یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی و یکی از نقاط شروع گردوغبارهای چند ساله اخیر در استان خوزستان شناخته شده است دراین تحقیق به منظور تعیین غلظت عناصر مختلف در رسوبات تپه های ماسه ای در مجموع از ۸ تپه ماسه ای منطقه نمونه برداری گردید و نمونه ها پس از آماده سازی مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفتند. دراین تحقیق غلظت عناصری که در منشا یابی کاربرد بیشتری دارند برروی نمودارهای یک جنبه و دو جنبه ای آورده شده است. از جمله این عناصر می توان به Rb La Sr Ce Fe Al Mg Ca اشاره کرد.