سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان عیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سمیه جعفری – دانشجویکارشناسی ارشد زمین شناسی
فریدون سلیمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

بخش وسیعی از استان خوزستان را اراضی بیابانی و تپه های ماسه ای تشکیل می دهد. شناسایی ویژگی های شیمیایی ذرات تشکیل دهنده این تپه ها در شناسایی منشاء آنها مؤثر خواهد بود. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شامل نواحی شمال و شمال غربی شهر بستان در غرب استان خوزستان است. این ناحیه به عنوان یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی و یکی از نقاط شروع گردوغبارهای چند ساله اخیر در استان خوزستان شناخته شده است. در این تحقیق به منظور تعیین غلظت عناصر مختلف در رسوبات تپه های ماسه ای در مجموع از ۸ تپه ماسه ای منطقه نمونه برداری گردید و نمونه ها پس از آماده سازی مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. در این تحقیق غلظت عناصری که در منشاء یابی کاربرد بیشتری دارند بر روی نمودارهای یک جنبه و دو جنبه ای آورده شده است. از جمله این عناصر می توان بهRb و La، Sr، Ce، Fe، Al، Mg، Ca اشاره کرد. نتایج آنالیزها نشان دهنده شباهت زیاد غلظت عناصر مختلف در این تپه های ماسه ای با یکدیگر است. این موضوع نشان دهنده این است که منشاء این تپه های ماسه ای یکسان و مشابه و احتمالا از بستر خشکه رودها و زمین های کشاورزی منطقه است.