سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی شهیدزاده – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امین حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی،
جعفر حبیبی اصل – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

با توجه به عواملی از جمله بالا بودن مصرف سرانه گندم ، امکان زراعت این محصول در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان و …، گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک مدنظر قرار گرفته است . در این پژوهش تحلیل آماری و اقتصادسنجی نقش مکانیزاسیون در تولید گندم با استفاده از تابع تولید ترانسندنتال و مقایسه میانگین تولید گندم در دو روش مکانیزه کامل و نیمه مکانیزه با استفاده از آزمونt انجام گرفت . در این پژوهش نمونه گیری در طی ۳ مرحله انجام گرفت . داده های پژوهش ، مربوط به سال زراعی۸۹-۸۸ بوده و با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوری با ۹۰ کشاورز جمع آوری گردید . نتایج حاصل از تخمین تابع تولید نشان داد که در روش مکانیزه کامل ماشین آلات بیشترین نقش را در تولید گندم دارد و کشاورزان در استفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولید قرار دارند . میانگین تولید در کشاورزانی که روش تولید آنها بر اساس روش مکانیزه کامل است ۱۲۹/۳۲ تن و میانگین تولید در کشاورزانی که روش تولید آنها بر اساس روش نیمه مکانیزه است ۱۰۰/۴۵ تن می باشد