سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد،کارشناس ارشد اقلیم شناسی
راضیه مهر آفرین – عضو هیات علمی دانشگاه یزد،کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

تغییرات میزان بارندگی و نوسانات بارش سالانه یکی از مسائل مهم زیست محیطی به حساب می اید که در سالهای اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است نوسانات بهدلیل ابعاد علمی و کاربردی اثرات محیطی اقتصادی اجتماعی آن از اهمیت فزاینده برخوردا راست چرا که سیستمهای انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانندکشاورزی ، صنایع و امثال آن برمبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده است با توجه به اهمیت موضوع تغییرات و میزان نوسانات بارندگی در منطقه آبادان در مقایسه با میزان رطوبت نسبی دریک دوره مشخص ۵۵ ساله با استفاده از امار هواشناسی ایستگاه آبادان از سال ۱۹۵۱ تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی مورد بررسی قرارگرفته است میازن تغییرات روند در متغیرهای مربوط به بارندگی و رطوبت نسبی با روشهیا سری زمانی میانگین فیلتر دار روان و میانگین متحرک ۹ساله و رگرسیون خطی ساده مورد مقایسه قرارگرفته است.