سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله یزدان پناه – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان
رقیه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این تحقیق احتمالات پیشامدهای متوالی روزهای غیر بارانی(خشک) و بارانی(تر) با آستانه ۰/۱ میلیمتر در روز، برای سه فصل بهار و پاییز و زمستان در ایستگاه های اصفهان، اردستان، خوربیابانک، داران، شرق اصفهان، کاشان، کبوترآباد، گلپایگان، نائین و نطنز در سالهای آماری ۲۰۰۴-۱۹۹۳ با استفاده از مدل زنجیره مارکف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فراوانی روزهای خشک و تر مورد انتظار و دوره برگشت دوره های تر ۲ تا ۴ روزه برای، سه فصل بهار و پاییز و زمستان در ایستگاههای مذکور مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد. احتمال اقلیمی روزهای خشک بیشتر از روزهای تر است و دوره های تر کوتاه مدت در تمام ایستگاه ها در فصول مورد مطالعه از بیشترین فراوانی بر خوردار اند. همچنین بتدریج با طولانی شدن دوره ها از فراوانی آنها کاسته می شود و بطور کلی هر چه به دوره های تر و خشک طولانی تر می رسیم دوره بازگشت آن دوره ها نیز طولانی تر می شود.