سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جابر رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیار و آبادانی،
نوذر قهرمان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
علی رحیمی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ته

چکیده:

تغییرات مقدار و نحوه توزیع نزولات جوی در واحدهای زمانی مختلف، به همران تداوم رخدادهای وقوع عدم وقوع بارش اثرات شدیدی بر صنعت کشاورزی بخصوص در بخش زراعت دیم دارد. این عوامل سبب شده که میزان خطر پذیری در این بخش بالا بوده و ضریب اعتماد و درجه ثبات و پایداری تولید، اندک باشد. آگاهی از توزیع احتمالات دوره های تر و خشک در واحد زمانی هفته در طی فصل زراعی یکی از شیوه ها و راهبردهای مدیریت کشاورزی به شمار می آید که در کاهش ریسک و ایجاد ثبات عملکرد محصولات دیم مؤثر می باشد. مطالعه ویژگی های مهم مرتبط با دوره های تر و خشک کوتاه مدت همچون احتمالات ساده و شرطی، فراوانی روزها، طول دوره های تر و خشک و نیز سیکل هفته های تر و خشک دشت ورامین به کمک زنجیره مارکف مرتبه اول از نتایج مهم این مطالعه می باشد، چنان که احتمال دوره خشک متوالی از ۳۳ تا ۱۰۰ درصد نوسان داشت. احتمال اقلیمی وقوع هفته های خشک در دشت ورامین از ۴۲ تا ۱۰۰ درصد با متوسط احتمال آن در حدود ۷۰ درصد در تغیی است. اطلاع از توزیع احتمالات هفته های تر و خشک می تواند ابزاری مناسب در جهت برنامه ریزی های کشاورزی و ایجاد ثبات و پایداری عملکرد محصولات کشاورزی در دشت ورامین به شمار آید.